K7M Rufzeichen

Präfix Funkgeräte – K7MF
K7MFAB – CB Funk  Kanal 61 FM
K7MFAD – Freenet Kanal 4 FM CTCSS 67,0 Hz

Präfix Benutzer – K7MB

Präfix Handy – K7MH

Präfix PC/Tablet – K7MP

Präfix Verlinkungen (Crosslinks) – K7ML
K7MLFC – TS3 – CB-Funkgemeinschaft
K7MLZE – Zello – Kanal: FRNK7MDE
K7MLFB – TS2 – Freies Funknetz
K7MLTA – TS3 – K7MDE